Tiêu Chuẩn Đối Với Các Hệ Thống Chữa Cháy

Tiêu Chuẩn Đối Với Các Hệ Thống Chữa Cháy

Việc thiết kế, thi công, lắp đặt hệ thống chữa cháy phải dựa trên các tiêu chuẩn đã được nghiên cứu và thử nghiệm để đảm bảo hệ thống phát huy khả năng chữa cháy tối ưu; qua đó bảo vệ người và tài sản hiệu quả nhất có thể

I. Tiêu Chuẩn Chung Cho Các Hệ Thống Chữa Cháy

 • TCVN 5738-2001 – Hệ thống báo cháy tự động  – Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 7161-1:2009: Hệ thống chữa cháy bằng khí – tính chất vật lý và thiết kế hệ thống.
 • TCVN 2622-1995 – Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế
 • TCVN 7161-9-2002 –Hệ thống chữa cháy bằng bình khí – Tính chất thiết kế hệ thống
 • TCVN 5760-1993 – Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng
 • TCVN 7336:2003– Phòng cháy chữa cháy-hệ thống Sprinkler tự động-yêu cầu thiết kế và lắp đặt

II. Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Họng Nước Vách Tường

Thiết kế kỹ thuật hệ thống chữa cháy vách tường phải đảm bảo quy định của tiêu chuẩn TCVN 2622 : 1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình

Yêu cầu thiết kế, TCVN 5760 : 1993 hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng

Khi bể nước của công trình không thể đảm bảo khối tích theo quy định, thực hiện giải pháp bổ sung lượng nước chữa cháy vào bể nước của công trình từ các nguồn cung cấp như sau:

 • Từ nguồn nước thủy cục.
 • Từ nguồn nước khu chế xuất, khu công nghiệp.
 • Kết nối bể nước giữa các công trình lân cận.

Tiêu Chuẩn

III. Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Hệ Thống Chữa Cháy Sprinkler

Tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống chữa cháy Sprinkler được thiết kế và lắp đặt căn cứ vào TCVN 7336:2003 về phòng cháy chữa cháy-hệ thống Sprinkler tự động-yêu cầu thiết kế và lắp đặt.

3.1. Hệ thống đường ống ướt

Hệ thống đường ống ướt phải được thiết kế sao cho số lượng sprinkler do một bộ van khống chế (kể cả những vòi ở phần cuối nối thêm) không vượt quá số lượng như sau:

 • Đối với cơ sở nguy cơ cháy thấp: 500 sprinkler
 •  Đối với cơ sở có nguy cơ cháy trung bình và nguy cơ cháy cao (kể cả bất kỳ đầu phun sprinkler nào của hệ thống có nguy cơ cháy thấp): 1000 sprinkler.

Tiêu Chuẩn

3.2. Hệ thống đường ống luân phiên khô- ướt

Đối với cơ sở có nguy cơ cháy thấp

 • Có bộ tăng tốc hoạt quạt hút: 250 sprinkler
 • Không có bộ tăng tốc hoặc quạt hút: 125 sprinkler

Đối với cơ sở có nguy cơ cháy trung bình hoặc cao

 • Có bộ tăng tốc hoạt quạt hút: 500 sprinkler
 • Không có bộ tăng tốc hoặc quạt hút: 250 sprinkler

3.3. Hệ thống đường ống khô

Các sprinkler được thiết kế cho một hoặc nhiều cụm chữa cháy. Mỗi cụm phải có trạm điều khiển riêng.

Một cụm chữa cháy chỉ được bố trí tối đa 800 sprinkler nước hoặc phun bọt, đồng thời tổng dung tích của các đường ống của cụm sprinkler phun bọt không vượt quá 2000 lít. Không hạn chế dung tích đường ống nằm trong hệ thống phun nước.

Tiêu Chuẩn

3.4. Đường ống trong hệ thống chữa cháy Sprinkler

 • Các đường ống cấp nước chữa cháy (đường ống trong và đường ống ngoài) cần phải được thiết kế kiểu mạng vòng khép kín.
 • Các đường ống cấp nước chữa cháy mạng cụt chỉ được phép thiết kế cho 3 van điều khiển hoặc ít hơn.
 • Các đường ống cấp nước mạng vòng khép kín (đường ống trong và đường ống ngoài) phải được phân chia thành từng phân đoạn bởi các van ngăn cách; mỗi một phân đoạn không có quá 3 van điều khiển.
 • Đường kính đường ống dẫn đến sprinkler được chọn trên cơ sở tính toán thủy lực nhưng phải không nhỏ hơn 15mm.
 • Cụm thiết bị sprinkler với 12 họng nước chữa cháy trở lên và 12 lăng phun bọt trở lên phải có 2 đường ống cấp. Đối với các thiết bị đầu phun có từ 2 cụm trở lên thì cho phép nối đường cấp thứ hai có khóa với cụm bên cạnh, nhưng phải đảm bảo là trên van điều khiển phải bố trí van đóng mở bằng tay.
 • Các đường ống cấp và đường ống phân phối nước chữa cháy của hệ thống khô và luân phiên khô – ướt phải được lắp đặt với độ dốc bằng: 0,01 đối với đường ống có đường kính đến 50mm và 0,005 đối với đường ống có đường kính lớn hơn 50mm

IV. Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Cho Hệ Thống Chữa Cháy Khí

Hệ thống chữa cháy khí phải được thiết kế, lắp đặt sao cho phù hợp với các tiêu chuẩn về nồng độ khí chữa cháy, hệ thống ống dẫn, tủ trung tâm, hệ thống van, hệ thống bình chứa khí,…

Áp dụng cho các hệ thống chữa cháy bằng khí theo thể tích cho các tòa nhà, nhà máy và các đối tượng khác khi sử dụng các chất khí chữa cháy không dẫn điện, không để lại cặn sau khi phun và có đủ các dữ liệu để một cơ quan độc lập có thẩm quyền có thể đánh giá được tính năng và đặc tính an toàn của chúng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho hệ thống phòng nổ.

 chữa cháy

Tên hóa học

Công thức

CAS số

Tiêu chuẩn áp dụng

CF3I Trifloiođometan CF3I 2314-97-8 ISO 14520-2
FK-5-1-12 Đođecaflo-2-metylpen-tan-3-one CF3CF2(O)CF(CF3)2 756-13-8 ISO 14520-5
HCFC hỗn hợp A ISO 14520-6
  HCFC-123 Điclotrifloetan CHCL2CF3 306-83-2
  HCFC-22 Clo điflometan CHCLF2 75-45-6
  HCFC-124 Clotetrafloetan CFCLFCF3 2837-89-0
Isopropenyl-1-metyl-cyclohexen C10H16 5989-27-5
HFC 125 Pentafloetan CHF2CF3 354-33-6 ISO 14520-8
HFC 227 ea Heptaflopropan CF3CHFCF3 2252-84-8 TCVN 7161-9
HFC 23 Triflometan CHF3 75-46-7 ISO 14520-10
HFC 236 fa Hexaflopropan CF3CH2CF3 27070-61-7 ISO 14520-11
IG-01 Argon Ar 74040-37-1 ISO 14520-12
IG-100 Nitơ N2 7727-37-9 TCVN 7161-13
Nitơ (50%) N2 7727-37-9
IG-55 Argon (50%) Ar 74040-37-1 ISO 14520-14
Nitơ (52%) N2
IG-541 Argon (40%) Ar  74040-37-1 ISO 14520-15
Cacbon dioxit (8%) CO2 124-38-9

V. Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Cho Trụ Chữa Cháy

Trụ chữa cháy phải được đảm bảo thông số kỹ thuật phù hợp với quy định tại TCVN 6379:1998

Yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho tất cả các trụ nước chữa cháy được lắp đặt vào hệ thống cấp nước chung như cấp nước đô thị, cấp nước bên ngoài của nhà hoặc công trình.

Ngoài ra, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622:1978 về Phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình

Yêu cầu thiết kế :

 1. Trụ nước chữa cháy ngoài nhà phải bố trí dọc theo đường giao thông, khoảng cách giữa các trụ không quá 150m.
 2. Trụ nước chữa cháy ngoài nhà phải đặt cách tường ít nhất 5m và nên bố trí ở ngã ba hay ngã tư đường.
 3. Nếu trụ bố trí ở hai bên đường xe chạy thì không nên đặt cách xa mép đường quá 2,5m, đường ống chữa cháy phải chia thành từng đoạn và tính toán để số trụ nước chữa cháy trên mỗi đoạn không nhiều quá 5 trụ.

VI. Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Cho Họng Tiếp Nước

TCVN 2622: 1978 về Phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình

Yêu cầu thiết kế quy định:

 1. Áp lực tự do cần thiết của cột nước trong đường ống cấp nước chữa cháy áp lực thấp (kể từ mặt đất) không được dưới 10m. Trong đường ống cấp nước chữa cháy áp lực cao, thì áp lực tự do ở đầu miệng lăng của họng nước chữa cháy đặt ở vị trí cao nhất thuộc ngôi nhà cao nhất phải đảm bảo cột nước không dưới 10m.
 2. Hệ thống ống dẫn nước trong nhà trong trường hợp phải cung cấp cho hai họng nước, thì căn cứ vào sự hoạt động của hai họng nước chữa cháy ở hai đường ống chính kề gần nhau đặt ở chỗ cao và xa nhất so với đường ống dẫn vào.
 3. Bố trí họng chữa cháy trong nhà phải đảm bảo mỗi điểm của gian phòng có số họng nước chữa cháy phun đến như quy định trong bảng 11, TCVN 2622: 1978. Trong các ngôi nhà khối tích từ 1.000 m3 trở xuống có sản xuất hạng C, hạng B và E không phụ thuộc vào khối tích trong các gian bán hàng hay kho chứa hàng dưới 25.000 m3.
 4. Trong nhà ở kiểu đơn nguyên cao đến 16 tầng, cho phép mỗi điểm của gian phòng chỉ có một họng nước chữa cháy phun đến.

Trên đây là một số tiêu chuẩn đối với hệ thống chữa cháy mà Công ty TNHH XNK Thép & Thiết bị công nghiệp Minh Tiến chia sẻ đến quý khách hàng và bạn đọc. Công ty chúng tôi luôn cung cấp những sản phẩm chất lượng uy tín, giá cả cạnh tranh, hậu mãi chu đáo. Chuyên thiết kế, thi công, cung cấp các thiết bị vật tư PCCC đạt chuẩn, với phương châm ” Khách hàng là nền tảng doanh nghiệp”.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH XNK THÉP & THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP MINH TIẾN
Trụ Sở Chính: 1097 Huỳnh Văn Lũy, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Kho 1: Ấp 5 , Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương
Tel: (0274) 3 678 769 – (0274) 3 678 770
Hotline: 0933.160.169 Mr. Tiến
Email: sieuthipccc.net@gmail.com
Website: https://sieuthisatthep.net – https://vattupccc.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *